• ایمیل : info@pishgamansanjesh.com
  • تلفن :   02188373022
F.T4
H.pylori IGA
  • بزودی ویدئو های مربوط به محصول در سایت وارد می شود

ویژگی محصول

  • بدون نیاز به رقیق سازی نمونه در خارج از کیت
  • پلیت کوت شده با آنتی ژن بومی شده و 100% داخلی