• ایمیل : info@pishgamansanjesh.com
  • تلفن :   02188373022
HCG.T
HCG-Titration
  • هورمون گنادوتروپین جفتی انسان (hCG) گلیکوپروتئینی است که توسط سلول های تروفوبلاست جفت در دوران بارداری سنتز می شود. hCG متشکل از دو زیرواحد با وزن مولکولی 39 کیلودالتون است. زیرواحد آلفا hCG مشابه زیرواحد آلفا هورمون های LH، FSH و HCG انسانی است و زیرواحد بتا مسوول اثرات هورمونی اختصاصی مولکول hCG می باشد. hCG دارای اثرات لوتئوتروپیک بوده و شکل گیری جسم زرد را حمایت می کند. hCG همچنین عملکرد هورمونی بیضه و غده آدرنال جنین را تعیین می کند. علاوه بر تشخیص زودهنگام بارداری، اندازه گیری hCG همچنین در تشخیص بارداری های غیر طبیعی اهمیت دارد. در بارداری خارج رحمی نسبت به بارداری طبیعی سرعت افزایش hCG آهسته تر بوده و در سطوح پایین تری باقی می ماند. غلظت بالای hCG عموما در بارداری چند قلویی و در بیماران با تومورهای تروفوبلاست و غیر تروفوبلاست نظیر بیضه، پستان، کارسینوما برونشیال و سلول های رویانی مشاهده می شود.

    بر پایه مقالات علمی هورمونhCG   پس از گذشت حدود 10 روز از لقاح قابل تشخیص است و پس از حدود 15 روز به حدود  IU/L 100  می رسد. این روند افزایش غلظت تا سه ماهه سوم بارداری ادامه می یابد و سطح هورمون به 50000 IU/L و حتی 100000 IU/L نیز میرسد.پس از این زمان سطح هورمون بتدریج کاهش می یابد و بعد از زایمان بشدت کاهش یافته به طوری که پس چند روز دیگر قابل سنجش نیست

  • بزودی ویدئو های مربوط به محصول در سایت وارد می شود

ویژگی محصول

  • استفاده از تکنولوژی استرپتاویدین-بیوتین و پلیت کوت شده با استرپتاویدین
  • انکوباسیون در دمای محیط و بدون نیاز به شیکر
  • عدم نیاز به رقیق سازی نمونه در داخل لوله
  • تمام محلول ها اماده مصرف با روش ساده سریع و فابل اطمینان
  • همبستگی بالا با روش ECL