کارگاه آموزشی

مطالب کارگاههای آموزشی :

 

1- مطالب سخنرانی جناب آقای دکتر کارگر

دانلود مطالب 1

دانلود مطالب 2

 

2- مطالب سخنرانی جناب آقای دکتر ایزدیار

دانلود مطالب

 

3- مطالب سخنرانی سرکار خانم دکتر اکبری دانا

دانلود مطالب