Free PSA

ویژگی محصول

آنتي ژن اختصاصي پروستات يا PSA نوعي سرين پروتئاز از خانواده کالیکرئین هاست که منحصراً در سلول هاي اپیتلیال غده پروستات
ساخته مي شود. ساخت PSA تحت تنظیم پذيرنده هاي هورمون هاي جنسي مردانه يا آندروژن هاست. به دلیل اختصاصیت بافتي بسیار
زياد ازسنجش PSA به عنوان شاخص تومورال، تاکنون بیشترين استفاده تشخیصي شده است. قسمت اعظم PSA ساخته شده در پروستات
وارد مايع مني شده و نقش خارج کردن مايع مني از حالت انعقاد را برعهده دارد.
همواره مقداري PSA به داخل خون وارد شده که به سرعت در اثر تشکیل کمپلکس با مهارکننده هاي پروتئازي درون زا نظیر 1-آنتي
کموتريپسین)ACT ،)آلفا-دو- ماکروگلوبولین و مهارکننده آلفا پروتئازي)API )غیرفعال مي شود. اشکال يادشده تحت عنوان
مجموعه)کمپلکس( PSA يا cPSA نامیده مي شوند. حدود %90 از cPSA به صورت متصل به ACT است و در سنجش PSA تام اندازه
گیري مي شود، ولي کمپلکس آن با آلفا-دو ماکروگلوبولین قابل اندازه گیري با روش هاي معمول سنجش PSA تام نیست. فقط حدود 10
تا 30 درصد PSA تام در سرم به صورت آزاد وجود دارد که البته فاقد فعالیت پروتئازي است.

ویژگی محصول