Free T4

ویژگی محصول

  • دارای همبستگی بسیار بالا با نتایج تست های ECL
  • ضریب تغییرات CV پائین در ارزیابی کنترل کیفی خارجی
  • بهترین کیفیت از نظر صحت, تکرارپذیری و پایداری در زمان استفاده

تقریبا 0.03 درصد T4 به شکل آزاد و غیر متصل به پروتئینهای حامل در جریان خون وجود دارد، که این میزان عامل فعالیت های بیولوژیکی این هورمون می باشد. با توجه به اینکه بیش از 99 درصد T4 بطور برگشت پذیر به سه پروتئین پلاسمائی Thyroxine Binding Globulin (TBG) (70درصد)، پره آلبومین(20درصد) و آلبومین (10درصد) متصل می باشد.با این وجود غلظت و ساختار این پروتئینهای حامل در نارسایی یا اختلالات عملکرد کلیه وکبد و همچنین دوران بارداری ممکن است دستخوش تغییرات گردد. این امر میتواند باعث افزایش یا کاهش کاذب در مقادیر Total T4 گردد . بنا براین اندازه گیری غلظت Free T4 در تشخیص بیماری های تیروئید عامل مهمی محسوب می شود در واقع غلظت Free T4 ،حالت واقعی کارکرد تیروئید را نشان می دهد و سنجش این میزان از T4 آزاد از اهمیت خاصی برخوردار میباشد.

اطلاعات مورد نیاز کیت FT4
نوع تست رقابتی
بافر کونژوگه T4 -HRP آماده مصرف
سوبسترا-کروموژن Tetramethylbenzidine (TMB) and hydrogen peroxide آماده مصرف
زمان انکوباسیون 45 + 15 دقیقه دمای محیط
استانداردها ng/dl 0.0 ,0.5 ,1.0 ,2.5 ,5.0 ,10 آماده مصرف
سمپلرهای مورد نیاز μl 25 ,50 , 100
کنترل سرم کنترل نرمال آماده مصرف
بافر استاپ Hydrochloric acid (1M) آماده مصرف
بافر واش PBS - Tween یک ویال 30 میلی گرم غلیظ
پلیت مونوکلونال انتی بادی کوت شده T4 چاهک 48 - 96

ویژگی محصول

  • دارای همبستگی بسیار بالا با نتایج تست های ECL
  • ضریب تغییرات CV پائین در ارزیابی کنترل کیفی خارجی
  • بهترین کیفیت از نظر صحت, تکرارپذیری و پایداری در زمان استفاده