پنل باروری

َAMH

آنتی مولرین هورمون(AMH)گلیکوپروتیین دو واحدی متعلق به خانواده ای از عوامل رشد و تمایز موسوم به TGF-Betaمی باشد که به طور اولیه در ارتباط با نقش آن در تمایز جنسی جنس مرد شناخته شد. تمامی اعضاء این خانواده در رشد و تمایز نسوج نقش دارند. این هورمون درجنین نر توسط سلول های سرتولی ترشح شده، […]

Prolactin

پرولاکتین پلی پپتیدی با وزن مولکولی 23000 دالتون است که توسط سلول های لاکتوتروپ هیپوفیز قدامی سنتز و ترشح می شود. سنتز و ترشح پرولاکتین توسط هورمون های هیپوتالاموسی هورمون رها کننده تیروتروپین (TRH) و فاکتور مهارکننده پرولاکتین (PIF)  کنترل می شود. TRH با تحریک و PIF با مهار ترشح پرولاکتین عمل می کند. پرولاکتین […]

LH

هورمون Luteinizing Hormone) LH) ملکولی گلیکوپروتئینی بزرگی است که دارای دو زیرواحد آلفا و بتا می باشد.  زیرواحد آلفا در سه هورمون TSH، LH و FSH مترشحه از هیپوفیز قدامی یکسان هستند، در حالیکه زیرواحد بتا در آنها متفاوت بوده و این زیرواحد توانایی اتصال به رسپتور مربوطه را داراست. این هورمون از هیپوفیز قدامی […]

hCG-Titration

هورمون گنادوتروپین جفتی انسان (hCG) گلیکوپروتئینی است که توسط سلول های تروفوبلاست جفت در دوران بارداری سنتز می شود. hCG متشکل از دو زیرواحد با وزن مولکولی 39 کیلودالتون است. زیرواحد آلفا hCG مشابه زیرواحد آلفا هورمون های LH، FSH و HCG انسانی است و زیرواحد بتا مسوول اثرات هورمونی اختصاصی مولکول hCG می باشد. […]

hCG.Rapid

هورمون گنادوتروپین جفتی انسان (hCG) گلیکوپروتئینی است که توسط سلول های تروفوبلاست جفت در دوران بارداری سنتز می شود. hCG متشکل از دو زیرواحد با وزن مولکولی 39 کیلودالتون است. زیرواحد آلفا hCG مشابه زیرواحد آلفا هورمون های LH، FSH و HCG انسانی است و زیرواحد بتا مسوول اثرات هورمونی اختصاصی مولکول hCG می باشد. […]

FSH

هورمون محرک فولیکولی (FSH) و هورمون لوتئینه کننده (LH) در کنترل رشد و فعالیت های تولید مثلی گنادها (بیضه و تخمدان) شامل سنتز و ترشح هورمون های جنسی شرکت می کنند. غلظت این هورمون ها در گردش خون توسط میزان هورمون های جنسی از طریق مکانیسم فیدبک کنترل می شود. FSH گلیکوپروتئینی است که توسط […]