پنل تیروئید

T-Uptake

این کیت برای تعیین کمی میزان برداشت پروتئین های سرم از هورمون های تیروئیدی در سرم انسانی طراحی شده است.  هورمون های تیروکسین (T4) و تری یدوتیرونین (T3) عمدتا به پروتئین های خاصی در سرم متصل می شوند، که بعنوان حامل این هورمون ها در جریان خون عمل می کنند. دو پروتئین عمده عبارتند از […]

TSH

تعیین غلظت سرمی یا پلاسمایی هورمون محرک تیروئید ( TSH یا تیروتروپین )بعنوان یک روش حساس در تشخیص پرکاری تیروئید اولیه و ثانویه شناخته شده است .TSH که از هیپوفیز قدامی ترشح می شود، تولید و رهایی تیروکسین ( T4 ) وتری یدو تیرونین (T3)  از غده تیروئید را تحریک می کند .TSH یک گلیکوپروتئین […]

T4

تیروکسین  یا 3، 5،´3،´5  – تترا یدو تیرونین(T4) هورمون اصلی غده تیروئید است که دارای وزن مولکولی 777 دالتون بوده و از ید دار شدن ریشه های تیروزین در پروتئین تیروگلبولین سنتز می شود. با تجزیه تیروگلبولین در فولیکول های تیروئیدی،T4 به گردش خون آزاد می شود. بیش از 99 درصد  T4بطور برگشت پذیر به […]

T3

غده تیروئید عضو اصلی سیستم اندوکرین است و هورمون‌های تیروئیدی اعمال بسیار مهمی دارند. آن‌ها اثرات تنظیمی قدرتمندی بر روی رشد، تمایز، متابولیسم سلولی و تعادل هورمونی بدن، همچنین حفظ فعالیت‌های متابولیکی و رشد اسکلت بدن بر عهده دارند.هورمون های T4   و  3، 5،´3،- تری یدو تیرونین(T3)در گردش خون عمدتا به شکل متصل به پروتئین […]

Free T4

تقریبا 0.03 درصد T4 به شکل آزاد و غیر متصل به پروتئینهای حامل در جریان خون وجود دارد، که این میزان عامل فعالیت های بیولوژیکی این هورمون می باشد. با توجه به اینکه بیش از 99 درصد T4 بطور برگشت پذیر به سه پروتئین پلاسمائی Thyroxine Binding Globulin (TBG) (70درصد)، پره آلبومین(20درصد) و آلبومین (10درصد) […]

Free T3

اندازه گیری غلظت  Free T3 در تشخیص بیماری های تیروئید عامل مهمی محسوب می شود. تعیین غلظت T3توتال در شناسائی موارد پرکاری تیروئید با غلظت T4 طبیعی و T3 افزایش یافته اهمیت دارد. افزایش T3توتال بدون افزایش در T4غالبا نشان دهنده عود پرکاری تیروئید در بیماران درمان شده قبلی است. یکی دیگر از کاربردهای بالینی […]