پنل مارکرهای سرطانی

Free PSA

آنتي ژن اختصاصي پروستات يا PSA نوعي سرين پروتئاز از خانواده کالیکرئین هاست که منحصراً در سلول هاي اپیتلیال غده پروستات ساخته مي شود. ساخت PSA تحت تنظیم پذيرنده هاي هورمون هاي جنسي مردانه يا آندروژن هاست. به دلیل اختصاصیت بافتي بسیار زياد ازسنجش PSA به عنوان شاخص تومورال، تاکنون بیشترين استفاده تشخیصي شده است. […]

PSA

آنتی ژن اختصاصی پروستات (PSA)  یک زنجیر گلیکوپروتئینی با وزن تقریبی kDa 34 است که فعالیت سرین پروتئازی دارد. PSA از لحاظ ایمونولوژیک اختصاصی بافت پروستات است و از سلول های طبیعی، خوش خیم و سرطانی اپی تلیوم پروستات ترشح می شود. PSA از نظر عملکرد و خواص ایمونو شیمیایی از اسید فسفاتاز پروستاتی مجزا […]