پنل مارکرهای سرطانی

PSA

آنتی ژن اختصاصی پروستات (PSA)  یک زنجیر گلیکوپروتئینی با وزن تقریبی kDa 34 است که فعالیت سرین پروتئازی دارد. PSA از لحاظ ایمونولوژیک اختصاصی بافت پروستات است و از سلول های طبیعی، خوش خیم و سرطانی اپی تلیوم پروستات ترشح می شود. PSA از نظر عملکرد و خواص ایمونو شیمیایی از اسید فسفاتاز پروستاتی مجزا […]