گواهینامه ها

بنیان تفکر توسعه در نظام مندی هر مجموعه، کسب و کار و هر نهاد دیگر میباشد، لذا ، شرکت پیشگامان سنجش ایساتیس فعالیت های خود را بر پایه مهندسی فرآیند، نظام مند بودن عملیات و استانداردسازی هویت خود نموده، بنابراین شرکت در طی سنوات فعالیت خود را مجهز به گواهینامه های بین المللی زیر نموده:

  • -گواهینامه GMP و CE اروپا 
  • -گواهینامه ISO13485
  • -گواهینامه ISO9001