hCG.Titration

کیت HCG Titration ELISA Kit  شرکت پیشگامان سنجش ایساتیس برای اندازه گیری کمی هورمون گونادوتروپین جفتی انسانی   یاHuman chorionic gonadotropin  فرم کامل (Intact hCG) در سرم یا پلاسما طراحی گردیده است.

همانند FSH،LH و TSH گونادوتروپین جفتی انسانی نیز به خانواده گونادوتروپین ها تعلق داشته و از دو زیر واحد آلفا و بتا تشکیل شده که در هورمون کامل (Intact hCG) به یکدیگر متصل هستند. زنجیره آلفا در هر چهار هورمون گلیکوپروتئینی یکسان است و زنجیره بتا ساختار تا حدود زیادی متفاوتی در این چهار هورمون داشته و مسئول اعمال هورمونی اختصاصی هر یک از آنها می باشد.

گونادوتروپین جفتی انسانی که توسط جفت در هنگام حاملگی تولید می شود، متشکل از تعدادی ایزوهورمون با اندازه های مولکولی متفاوت است. عملکرد بیولوژیک  hCG حفظ جسم زرد یا Corpus Luteum  طی حاملگی می باشد.

دسته‌بندی : پنل باروری
48& 96 Package Size
Sandwich Assay Type
50 min Total Time
معرفی محصول

کاربرد:

کیت HCG Titration ELISA Kit  شرکت پیشگامان سنجش ایساتیس برای اندازه گیری کمی هورمون گونادوتروپین جفتی انسانی   یاHuman chorionic gonadotropin  فرم کامل (Intact hCG) در سرم یا پلاسما طراحی گردیده است.

مقدمه :

همانند FSH،LH و TSH گونادوتروپین جفتی انسانی نیز به خانواده گونادوتروپین ها تعلق داشته و از دو زیر واحد آلفا و بتا تشکیل شده که در هورمون کامل (Intact hCG) به یکدیگر متصل هستند. زنجیره آلفا در هر چهار هورمون گلیکوپروتئینی یکسان است و زنجیره بتا ساختار تا حدود زیادی متفاوتی در این چهار هورمون داشته و مسئول اعمال هورمونی اختصاصی هر یک از آنها می باشد.

گونادوتروپین جفتی انسانی که توسط جفت در هنگام حاملگی تولید می شود، متشکل از تعدادی ایزوهورمون با اندازه های مولکولی متفاوت است. عملکرد بیولوژیک  hCG حفظ جسم زرد یا Corpus Luteum  طی حاملگی می باشد. همچنین برروی تولید استروئیدها اثر می گذارد. سرم زن باردار تقریباً حاوی هورمون کامل است.

اندازه گیری غلظت hCG  امکان تشخیص حاملگی را درست یک هفته بعد از لقاح فراهم می آورد. تعیین مقدار hCG در سه ماهه اول حاملگی   از اهمیت بالایی برخوردار است. افزایش مقدار hCG بر وجود مول هیداتیدیفرم و حاملگی چندقلویی دلالت دارد. کاهش مقدار این هورمون می تواند نشانه ای از سقط تشخیص داده نشده، حاملگی خارج رحمی یا مرگ داخل رحمی جنین باشد. افزایش مقدار hCG در غیاب حاملگی بر وجود تومور دلالت می کند.

 آنتی بادی های مونوکلونالی که در کیت hCG شرکت پیشگامان مورد استفاده قرار گرفته اند، توانایی شناسایی فرم کامل hCG را دارند، لذا این کیت باید در تشخیص و پایش حاملگی مورداستفاده قرار گیرد.

 

معرف 48 تستی 96 تستی آماده سازی
پلیت پوشیده شده با استرپتاویدین 1×48 wells 1×96 wells آماده مصرف
استاندارد صفر( بافر عاری از آنالیت، سازگار با سرم انسانی همراه با نگهدارنده) 1 ×5.0 mL 1 ×5.0 mL آماده مصرف
کالیبراتور2-6 (IU/L 20، 100، 250، 500، 1000) در بافر، به همراه نگهدارنده کالیبره شده علیه ماده مرجع 3rd ISO WHO 75/539 5 ×0.5 mL 5 ×0.5 mL آماده مصرف
نمونه کنترل در بافر سازگار با سرم انسانی همراه با نگهدارنده( بازه قابل قبول سرم کنترل برروی برچسب قید شده است) 1 ×0.5 mL 1 ×0.5 mL آماده مصرف
بافر سنجش Assay Buffer (سبز رنگ) 1 ×6.0 mL 1 ×12.0 mL آماده مصرف
کونژوگه)قرمز رنگ) 1 ×6.0 mL 1 ×12.0 mL آماده مصرف
محلول شستشو غلیظ 1 ×30 mL 1 ×30 mL به نسبت 1 به 20 با آب مقطر یا آب دیونیزه رقیق کنید
محلول سوبسترا-رنگ زا (تترامتیل بنزدین و آب اکسیژنه) 1 ×6.0 mL 1 ×12.0 mL آماده مصرف
محلول توقف (اسید کلریدریک 1 مولار) 1 ×6.0 mL 1 ×6.0 mL آماده مصرف

 

اساس آزمایش :

کیت سنجش hCG-Titration شرکت تولیدی-تحقیقاتی پیشگامان سنجش ایساتیس برمبنای اصول الایزا نوع ساندویچی عمل می کند. در این کیت از فن آوری استرپتاویدین در پوشاندن  فاز جامد استفاده شده است. به طور خلاصه استاندارد یا کنترل یا نمونه بیمار هم زمان با بافر سنجش  که حاوی آنتی بادی بیوتینیله علیه مولکول کاملhCG می باشد به چاهک اضافه می شود. آنتی بادی هم زمان به hCG و از ناحیه بیوتین به استرپتاویدین کف چاهک متصل می شود. بعد از یک مرحله شستشو، کونژوگه متصل به آنزیم HRP که نسبت به آنتی بادی بیوتینیله،hCG را از ناحیه متفاوتی شناسایی می کند به چاهک اضافه می شود. hCG موجود در استاندارد/کنترل/ نمونه بیمار بین دو آنتی بادی به حالت ساندویچ در آمده و مجموعه از طریق بیوتین به استرپتاویدین فازجامد متصل می باشد. سپس اجزای اتصال نایافته طی شستشو از محیط خارج و با افزودن محلول سوبسترا - رنگزا و انکوباسیون  به مدت 10 دقیقه رنگ آبی بوجود می آید. با افزودن محلول توقف تولید رنگ متوقف می گردد که شدت جذب نوری در 450 نانومتر اندازه گیری می شود. شدت رنگ با مقدار hCG موجود در سرم نسبت مستقیم دارد .

 

 

راهنمای ثبت سفارش
انتخاب محصول
1 انتخاب محصول
ورود به حساب کاربری
2 ورود به حساب کاربری
افزودن به سبد و ثبت
3 افزودن به سبد و ثبت
بررسی کارشناس فروش
4 بررسی کارشناس فروش
تحویل پیش فاکتور و پرداخت
5 تحویل پیش فاکتور و پرداخت
ارسال سفارش
6 ارسال سفارش