Free T3

ویژگی محصول

  • دارای همبستگی بسیار بالا با نتایج تست های ECL
  • ضریب تغییرات CV پائین در ارزیابی کنترل کیفی خارجی
  • بهترین کیفیت از نظر صحت, تکرارپذیری و پایداری در زمان استفاده

اندازه گیری غلظت  Free T3 در تشخیص بیماری های تیروئید عامل مهمی محسوب می شود. تعیین غلظت T3توتال در شناسائی موارد پرکاری تیروئید با غلظت T4 طبیعی و T3 افزایش یافته اهمیت دارد. افزایش T3توتال بدون افزایش در T4غالبا نشان دهنده عود پرکاری تیروئید در بیماران درمان شده قبلی است. یکی دیگر از کاربردهای بالینی T3توتال در بیماران با عملکرد طبیعی غده تیروئید است که تنها با غلظت طبیعی T3 قابل تایید است اگر چه غلظت T4پایین باشد.با این حال تنها شکل آزاد هورمون،  Free T3 دارای نقش بیولوژیک فعال در بدن میباشد.از این رو سنجش میزان  Free T3در ردیابی و درمان بیماریهای مرتبط با غده تیروئید از اهمیت بالایی برخوردار است.از سوی دیگر، غلظت T3  همانند T4در دوران بارداری، دریافت قرص های ضد بارداری یا استروژن درمانی به طور کاذب افزایش می یابد که نتیجه افزایش غلظت پروتئین TBGمی باشد. همچنین کاهش غلظت TBGبا کاهش غلظت T3همراه می گردد. این تغییرات در غلظت  T3، انعکاس درستی از وضعیت غده تیروئید نشان نمی دهند. بنابراین سنجش Free T3  مطابقت بهتری با شرایط بالینی بیمار خواهد داشت.

اطلاعات مورد نیاز کیت FT3
نوع تست رقابتی
بافر کونژوگه T3 -HRP آماده مصرف
سوبسترا-کروموژن Tetramethylbenzidine (TMB) and hydrogen peroxide آماده مصرف
زمان انکوباسیون 45 + 15 دقیقه دمای محیط
استانداردها pg/ml 0.0 ,1.5 ,3.0 ,6.0, 12 ,24 آماده مصرف
سمپلرهای مورد نیاز μl 50 , 100
کنترل سرم کنترل نرمال آماده مصرف
بافر استاپ Hydrochloric acid (1M) آماده مصرف
بافر واش PBS - Tween یک ویال 30 میلی گرم غلیظ
پلیت مونوکلونال انتی بادی کوت شده T3 چاهک 48 - 96
حساسیت pg/ml 0.05

ویژگی محصول

  • دارای همبستگی بسیار بالا با نتایج تست های ECL
  • ضریب تغییرات CV پائین در ارزیابی کنترل کیفی خارجی
  • بهترین کیفیت از نظر صحت, تکرارپذیری و پایداری در زمان استفاده